Vision och värdegrund

Föreningens vision är en mångfaldig värld där människan minimerar sin påverkan på andra former av liv.

© Matt Somerville

Arbetet inom Honungsbiföreningen bygger på demokrati, legalitet, respekt, tolerans, fri åsiktsbildning, jämlikhet, objektivitet och effektivitet samt följande värderingar:

Vetenskapsbaserad: vi grundar vårt agerande på vetenskapliga teorier och fakta och strävar efter att hålla oss uppdaterade;

Hållbarhet: vi strävar efter en utveckling som tillgodoser dagens behov hos både människor och andra djurarter utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov; vi strävar efter att minimera vårt ekologiska fotavtryck;

Altruism: vi strävar efter att säkerställa välfärden för kommande generationer, för både människor och andra djurarter även om det kan innebära en försämrad välfärd här och nu;

Konsekvent: vi strävar efter att lösa problem från grunden istället för att bekämpa symtom; vi strävar efter att hitta den bästa lösningen oberoende av normer, vad som gjorts innan eller hur andra gör;

Biologisk mångfald: vi strävar efter att gynna den biologiska mångfalden;

Anti-speciesism: vi strävar efter att behandla alla djur lika;

Djuretik: vi strävar efter att inte hindra djuren från att leva i enlighet med sin natur;

Evolution: vi strävar efter att minimera vår påverkan på djurens evolution.