Grunden till en bivänlig och hållbar biodling – del 2

Densitet av superorganismer

Binas natur: 
Honungsbiet är anpassat till att leva med enbart ett fåtal superorganismer per kvadratkilometer.1

Effekt: 
Låg risk för konkurrens om föda och röveri mellan superorganismer. Detta medför att smittspridningen sker primärt genom svärmning vilket leder till utvecklingen av en hållbar relation mellan bina och deras sjukdomar och parasiter.2 Trots att konkurrens är en elementär del av naturen så minskar den låga densiteten risken att honungsbin tränger undan andra sorters pollinatörer.

Nackdel med hög densitet: 
Honungsbiet har visat sig kunna tränga undan andra sorters pollinatörer vilket kan leda till en sämre pollinering och minskad biologisk mångfald.3,4 Risken för konkurrens, röveri och felflygning ökar och därmed smittspridningen mellan superorganismer.1,5 Detta gynnar utvecklingen av skadliga sjukdomar och parasiter.2

Praktiska tips: 
Vilket antal bisuperorganismer som är hållbart i ett område borde bedömas efter tillgången till blommande växter när den dominerande källan inte blommar än eller har blommat över. För det är då honungsbiet kan ha störst negativ effekt på tillgången till nektar och pollen för andra sorters pollinatörer. Ett icke-hållbart jordbruk som exempelvis stora monokulturer rättfärdigar inte en icke-hållbar biodling. När det ändå finns ett behov för en bättre pollinering är en hållbar strategi att gynna alla sorters pollinatörer genom att gynna en mångfald av blommande växter, buskar och träd och erbjuda boplatser med bl.a. sandbäddar och död ved. Om du får fler svärmar än vad som är lämpligt i ett område kan du ge bort svärmar till andra som håller bina på ett bivänligt och hållbart sätt. Kontakta Honungsbiföreningen så förmedlar vi.

 

Källor:

    1. T.D. Seeley, M.L. Smith, Crowding honeybee colonies in apiaries can increase their vulnerability to the deadly ectoparasite Varroa destructor, Apidologie 46(6), 716–727 (2015)
    2. I. Fries, S. Camazine, Implications of horizontal and vertical pathogen transmission for honey bee epidemiology, Apidologie 32(3), 199–214 (2001)
    3. L. Herbertsson m.fl., Competition between managed honeybees and wild bumblebees depends on landscape context, Basic and Applied Ecology 17(7), 609–616, 2016
    4. G.M. Angelella m.fl., Honey bee hives decrease wild bee abundance, species richness, and fruit count on farms regardless of wildflower strips, Scientific Reports 11(3202), 2021
    5. D.T. Peck m.fl., Varroa destructor Mites Can Nimbly Climb from Flowers onto Foraging Honey Bees, PLoS One 11(12): e0167798, 2016