Stadgar

Antagna: 2020-10-18

Organisationsnummer: 802528-5365
Säte: Åled, Halmstads kommun, Sverige
Bildat: 2020-01-11

1. Namn
Föreningens namn är: Honungsbiföreningen.

2. Målsättning
Föreningens målsättning är att värna honungsbiet, Apis mellifera.

3. Verksamhet
Föreningen är en ideell förening. Föreningens målsättning skall uppnås genom att främja en bivänligare värld. Föreningen står självständig gentemot stat, kommun, religiösa, politiska och privata intressen.

4. Medlemskap
Föreningen är öppen för alla. Medlemskap är gratis. Medlem är den som skickat in medlemsförmuläret. Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har motarbetat föreningens verksamhet eller skadat föreningen. Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem.

5. Årsmöte
Årsmöte skall utlysas 14 dagar i förväg och skall behandla följande: Verksamhetsberättelse och bokslut, ansvarsfrihet för avgående styrelse och val av ny styrelse.

6. Styrelse
Styrelsen är underställd årsmöte och beslutar över löpande frågor. Minst 1/2 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Styrelsemöte ska hållas minst en gång per år. Styrelsen utser ordförande och kassör. Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig. Styrelsemötena är öppna för medlemmar. Styrelsen ska bestå av minst 4 ledamöter.

7. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från första januari till sista december.

8. Revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av en revisor. Revisorn ska vara oberoende av dem som den har att granska. Revisorn skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

9. Omröstning
Rösträtt vid årsmöte har närvarande medlem. Rösträtt vid styrelsemöte har närvarande styrelsemedlem. Vid års- och styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening.

10. Stadgeändring
För att ändra dessa stadgar, krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte.

11. Upplösning
Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett årsmöte. Föreningens kvarvarande medel fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.