Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Honungsbiföreningen (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att värna honungsbiet i enlighet med föreningens stadgar, vision och värdegrund.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi samlar in och behandlar ditt namn och e-postadress.

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi får dina personuppgifter direkt från dig när du blir medlem i föreningen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

  • Hantering av medlemskap i föreningen
  • Föreningsadministration
  • Deltagande i föreningens verksamhet
  • Ansökan om bidrag
  • Sammanställning av statistik och uppföljning
  • Utbildningar arrangerade av föreningen
  • Kontakt med medlem
  • Besök på vår hemsida
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet beroende på de olika ändamål med behandlingen:

  • Hantering av medlemskap i föreningen: avtal
  • Föreningsadministration: avtal
  • Deltagande i föreningens verksamhet: avtal
  • Ansökan om bidrag: rättslig förpliktelse
  • Sammanställning av statistik och uppföljning: allmänt intresse
  • Utbildningar arrangerade av föreningen: allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
  • Kontakt med föreningen: intresseavvägning
  • Besök på vår hemsida: intresseavvägning
  • Publicering av material på hemsida och sociala medier: intresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har rätt att bli raderad.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Vill du veta mer?

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.